BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2196/TCHQ-TXNK
V/v chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan Thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được các Quyết định ngày15/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thông báo về việc thu hồi Giấychứng nhận đầu tư của các Công ty sau:

- Quyết định số 759/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấychứng nhận đầu tư số 04121000026, chứng nhận lần đầu ngày 20/8/2007, chứng nhậnthay đổi lần thứ nhất ngày 10/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp cho Côngty cổ phần Trúc Thôn và chấm dứt hoạt động Dự án cơ sở sản xuất vật liệu chịulửa của Công ty cổ phần Trúc Thôn tại Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh;

- Quyết định số 760/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấychứng nhận đầu tư số 04121000153, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày06/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp cho Công ty cổ phần thương mại và đầutư Đông Dương và chấm dứt hoạt động mở rộng giai đoạn 2 Dự án nhà máy gạchtuynel Đông Dương 2 tại xã Hiệp Cát, Huyện Nam Sách;

- Quyết định số 761/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấychứng nhận đầu tư số 04121000419, chứng nhận lần đầu ngày 01/7/2010 của Ủy bannhân dân tỉnh đã cấp cho Công ty cổ phần bảo vệ an ninh quốc tế (thành phố HàNội) và chấm dứt hoạt động Dự án nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch (xã ThanhQuang, huyện Nam Sách).

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu, Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thực hiệnthì Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho các Công ty nêu tại 03 quyết định trên khôngcòn giá trị pháp lý.

1. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Kiểm tra trên chứng từ, sổ sách kế toán, trênchương trình kế toán thuế xuất nhập khẩu (KT559), trường hợp xác định Công tycổ phần Trúc Thôn, Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đông Dương và Công tycổ phần bảo vệ an ninh quốc tế (thành phố Hà Nội) còn nợ thuế liên quan đếnhoạt động xuất nhập khẩu thì thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quyđịnh.

- Dừng làm thủ tục hải quan đối với các Công tytrên theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

2. Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng căn cứchế độ quy định và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện một sốnội dung sau:

- Thu hồi Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễnthuế đã cấp (nếu có) và phiếu theo dõi trừ lùi của số hàng hóa đã nhập khẩu(nếu có) và thông báo với cơ quan hải quan trên toàn quốc.

- Mời doanh nghiệp đến làm việc, yêu cầu báo cáo đểthực hiện thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế (nếu có).

- Có văn bản thông báo đến các Cục Hải quan tỉnh,thành phố biết và đề nghị rà soát thực hiện thu thuế đối với các hàng hóa nhậpkhẩu đã được miễn thuế của các Công ty có tên trong các Quyết định trên.

- Báo cáo về Tổng cục Hải quan kết quả thực hiệnchậm nhất trước ngày 10/5/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thànhphố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để phối hợp thực hiện);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn