TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2197/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

Chi Cục Thuế Quận Tân Bình
Địa chỉ: 450 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0301519977-021

Trả lời văn bản số 1344/CCT-TTHT ngày16/03/2010 của Chi Cục Thuế về sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển địa điểmkinh doanh, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quyđịnh;

Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu nhập doanh nghiệp;

Trường hợp Công ty thay đổi địa chỉnhư trình bày, thì Chi Cục Thuế có thể tham khảo công văn số 1521/CT-TTHT ngày 08/02/2007của Cục Thuế (bản photo đính kèm) để hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiệntrong những trường hợp tương tự.

Cục Thuế thông báo Chi Cục thuế biếtđể thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp chế;
- Lưu: HC, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga