BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2198/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v: Giải đáp vướng mắc khi thực hiện Bộ luật Lao động

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: Sởlao động - Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1470/LĐTBXH ngày 16/7/2001 củaQuý Sở về vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ luật Lao động, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Khi tuyển dụng lao động, doanh nghiệp phải kiểmtra kỹ hồ sơ của người lao động, không để xẩy ra việc sử dụng giấy tờ, văn bằnggiả. Trường hợp đặc biệt, sau khi ký hợp đồng lao động mới phát hiện ra việc sửdụng giấy tờ, văn bằng giả thì doanh nghiệp phải báo cho cơ quan có thẩm quyềnxử lý theo Luật hình sự;

2/ Trường hợp người lao động bị chết hoặc mất tíchtheo tuyên bố của Toà án, thì trợ cấp thôi việc thuộc tài sản của người chếthoặc mất tích do vậy người thừa hưởng là gia đình họ. Việc xác nhận ai là ngườithay mặt gia đình để nhận khoản trợ cấp thôi việc, được giải quyết theo phápluật dân sự và trách nhiệm của gia đình người lao động bị chết hoặc mất tích;

3/ Về nguyên tắc, người lao động và người sử dụnglao động không được thoả thuận làm thêm giờ quá quy định tại Điều 69 của Bộluật Lao động./.

TL.BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Chu Hoàng Anh