BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2198/TM-XNK
V/v: hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU và Canada năm 2002

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Sở Thương mại Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2521/STM- XNK ngày 09/12/2002 của Sở Thương mại Hà Nội về việc bổ sung và đổi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU và Canada năm 2002, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Đồng ý cấp bổ sung và đổi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU và Canada năm 2002 cho các doanh nghiệp trực thuộc thành phố với số lượng như sau:

EU: - áo len, áo nỉ (Cat.5): Cấp 1.000 chiếc

quần áo dệt kim (Cat.83): Cấp 0,3tấn

Canada: - Jacket (Cat.1/3a): Thu 2.330 chiếc/bộ

Quần (Cat.5a/b): Cấp 2.330 chiếc

Bộ Thương mại thông báo Sở Thương mại Hà Nội biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu