BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2199/TCHQ-GSQL
V/v xác minh C/O mẫu JV

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Đạisứ quán nước Nhật Bản tại Hà Nội.

Tổngcục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán nướcNhật Bản tại Hà Nội và xin trân trọng đề nghị một việc sau:

Theobáo cáo về vướng mắc trong việc xem xét cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng nhậpkhẩu từ Nhật Bản, được làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-VũngTàu, Tổng cục Hải quan thấy rằng C/O mẫu JV số tham chiếu 120098267178801909,được cấp cho lô hàng này ngày 15/11/2012, thể hiện thông tin chưa rõ ràng: tạiô số 8 của C/O có dòng chữ “Issued retroactively the Certificate of Originwith Certification No.120021261177801409, which issued in 11/14/2012 has beencanceled”.

Đềnghị Quý Đại sứ quán cho biết, dòng chữ trên đây được hiểu là C/O mẫu JV sốtham chiếu 120098267178801909 được cấp sau và thay thế cho C/O số tham chiếu120021261177801409? Nếu C/O số tham chiếu 120098267178801909:

(i)không phải là C/O cấp sau theo quy định tại Quy tắc 7 thuộc Quy định thực hiệntrong Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (Rule 7: Retroactive Issuanceof Certificate of Origin), thì không thể ghi “Issued retroactively theCertificate of Origin” tại ô số 8 trên C/O.

(ii)là C/O cấp sau thì không đáp ứng Quy tắc 7 nêu trên.

Nhưvậy, C/O số tham chiếu 120098267178801909 không đủ điều kiện để hưởng ưu đãitheo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản.

Tổngcục Hải quan Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ và mong sớm nhận được văn bản trảlời của Quý Đại sứ quán.

Nhândịp này, Tổng cục Hải quan xin được gửi tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội lờichào trân trọng nhất./.

(C/Osố tham chiếu 120098267178801909, vận đơn, công văn số 2538/HQBRVT-GSQL ngày04/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được gửi kèm theo đây)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
-
Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn