THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 2199/TTg-QHQT
V/v: bổ sung danh mục các dự án HTKT độc lập vào danh mục tài trợ chính thức của Hoa Kỳ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao,
Công Thương, Tài chính, Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7976/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 11 năm 2011 về việc bổ sung danh mục các dự án hỗ trợ kỹ thuật độc lập vào danh mục tài trợ chính thức của Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục các dự án gồm: Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường năng lực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam giai đoạn II, Dự án Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng để nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam và Dự án Hỗ trợ nâng cao chất lượng thể chế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam 2011-2013 do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại với các nội dung nêu tại mục II công văn số 7976/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ liên quan để hoàn thiện văn kiện dự án, triển khai thực hiện, quản lý dự án theo đúng quy định hiện hành. Các cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm về hiệu quả các dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan trong triển khai 04 dự án nêu trên. Vốn đối ứng thực hiện dự án do các cơ quan tự bố trí trong khuôn khổ ngân sách hàng năm.
3. Giao Lãnh đạo các cơ quan chủ quản dự án xem xét, phê duyệt các hoạt động cụ thể của dự án để đảm bảo an ninh, an toàn quốc gia.
4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo tới nhà tài trợ về kết quả danh mục 04 dự án nêu trên./

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
- Viện Nghiên cứu Quản lý Ktế TW;
- Phòng Thương mại và CNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 30
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải