VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2199/VPCP-ĐMDN
V/v trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xétđề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 267/BKH-PTDN ngày 12 tháng 01năm 2009) tại Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình Trợ giúp đào tạo nguồnnhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Phó Thủ tướng Nguyễn SinhHùng có ý kiến như sau:

1.Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kếhoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV, tập trung vào quản trị doanhnghiệp, trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 05 năm của từngBộ, ngành, địa phương;

2.Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quanliên quan nghiên cứu, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 09/2005/TT-BTCngày 28 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinhphí đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV giai đoạn 2004 – 2008 phù hợp với tìnhhình thực tế;

3.Các Bộ, ngành và địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch trợ giúpđào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tưvà Bộ Tài chính.

Vănphòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, ĐP, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn