BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21TCT/NV2
V/v thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 2148/CV-CT-TQD ngày 26/11/2002 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật

Trường hợp Công ty Thương mại Tây Gia Lai (trước đây là công ty thương mại Đức Cơ) xuất khẩu sang Campuchia theo công văn số 1247/TM-XNK ngày 19/7/2002 của Bộ Thương mại, được phép thu bằng tiền mặt (USD) và nộp và tài khoản theo quy định tại công văn số 502/CV-QLNH ngày 7/8/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đối với xăng dầu Công ty xuất khẩu từ 30/9/2002 trở về nước thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo qui định tại Thông tư số 122/2000 TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ tài chính; Đối với xăng dầu Công ty xuất khẩu từ 1/10/2002 để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì Công ty phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo qui định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Gia Lai biết và hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc