BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 22/BTP-KHTC
V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2009 và dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2010

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn số 3969/BNV-ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2009của Bộ Nội vụ về báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2009,kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2010; Công văn số 184/BNV-ĐT ngày 15 tháng 01năm 2010 của Bộ Nội vụ về báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lựcphục vụ hội nhập kinh tế quốc tế năm 2009 và kế hoạch năm 2010. Bộ yêu cầu cácCục Thi hành án dân sự cấp tỉnh khẩn trương báo cáo tình hình sử dụng kinh phí vàkết quả đào tạo bồi dưỡng năm 2009, dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm2010 gồm các nội dung chính sau:

1. Tình hình sử dụng kinh phí và kết quả đào tạo bồi dưỡngđội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự thuộc Cục quản lý;

2. Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng năm 2009 (theo mẫu gửikèm);

3. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2010 (trên cơ sở kinh phíBộ cấp theo định mức cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 400.000đồng/biên chế/năm).

Thời gian gửi báo cáo về Bộ trước ngày 30 tháng 01 năm 2010để Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ. Khi gửi văn bản, đề nghị đơn vị đồng thờigửi báo cáo theo đường thư điện tử về địa chỉ [email protected]

Bộ thông báo cho đơn vị biết để khẩn trương tổ chức thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục THADS (để phối hợp);
- Vụ Tổ chức cán bộ (để phối hợp).
- Lưu VT, Vụ KHTC;

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Đình Tạp

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 22/BTP-KHTC  báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2009 dự kiến năm 2010