BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/BXD-KTXD
V/v Quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH mộtthành viên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1976/TCT-QLDA3 ngày 12/12/2013và văn bản số 03/TCT- QLDA3 ngày 03/01/2014 của Tổng công ty xây dựng số 1 TNHHmột thành viên về thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu hợp đồng trong quá trình quảnlý thực hiện hợp đồng xây dựng tại dự án xây dựng trụ sở Vietcombank Nha Trang.Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt độngxây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lênphải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 củaChính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo quy định tại Điều 5 Nghịđịnh này, các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải thực hiện đúng nội dung tronghợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thờihạn, phương thức và các thoả thuận khác trong hợp đồng. Mặt khác, tại khoản 2,Điều 10 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP đã quy định: “Các bên tham gia hợp đồngthỏa thuận về thứ tự ưu tiên khi áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng để xửlý mâu thuẫn (nếu có).” Theo nội dung văn bản số 1976/TCT-QLDA3 và văn bản số03/TCT- QLDA3 này, trong hợp đồng thi công xây dựng công trình trụ sở VietcombankNha Trang các bên đã thỏa thuận thứ tự ưu tiên của các tài liệu cấu thành hợpđồng để xử lý mâu thuẫn giữa các tài liệu này trong quá trình thực hiện, trongđó hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư có thứ tự ưu tiên cao hơn hồ sơ dự thầu củanhà thầu. Tuy nhiên, hồ sơ mời thầu bao gồm nhiều tài liệu khác nhau như: yêucầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng; hồ sơ thiết kế; ... giữa các hồ sơ này lại cósự không thống nhất và các bên chưa thỏa thuận về thứ tự ưu tiên để áp dụng cáctài liệu này trong quá trình thực hiện hợp đồng. Theo quy định của pháp luật vềxây dựng, nhà thầu thi công phải có nghĩa vụ thi công xây dựng theo đúng thiếtkế. Theo đó, khi có sự không thống nhất hay mâu thuẫn giữa “yêu cầu kỹthuật/tiêu chuẩn áp dụng” và “hồ sơ thiết kế” thì hồ sơ thiết kế sẽ có thứ tựưu tiên áp dụng cao hơn.

Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên căn cứ ý kiếntrên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh