BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: xử lý hàng hoá nhập khẩu không có công bố hợp quy
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

Kính gửi : Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 166/CV-CAH ngày 12/4/2011 của Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến, hướng dẫn xử lý 02 lô hàng tổng số 4276 m2 gạch men ốp lát chân tường do Trung Quốc sản xuất, qua kiểm tra trong khi lưu thông không có bản công bố chất lượng sản phẩm phù hợp, trên sản phẩm hoặc trên bao bì sản phẩm không có dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.
Trước tiên Bộ Xây dựng xin biểu dương tinh thần quyết liệt của Công an huyện Vĩnh Tường trong việc kiểm tra hàng hoá lưu thông trên thị trường theo đúng quy định của nhà nước, góp phần chống buân lậu, chống nhập khẩu hàng hoá kém chất lượng, kích thích sản xuất trong nước, giảm nhập siêu. Qua nghiên cứu nội dung công văn và các tài liệu do Công an huyện Vĩnh Tường cung cấp, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau:
Quy định việc kinh doanh hàng hoá gạch ốp lát nhập khẩu vào Việt Nam gồm các loại giấy tờ sau:
a, Các giấy tờ, hoá đơn theo quy định của Luật thương mại về kinh doanh hàng hoá nhập khẩu.
b, Các giấy tờ được nêu trong khoản 2 điều 4 của Thông tư 14/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát nhập khẩu.
2. Đề nghị Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc điều tra xác minh làm rõ nguồn gốc, thủ tục nhập lô hàng gạch ốp lát nói trên vào Việt Nam và tính hợp pháp của các văn bản, hoá đơn kèm theo.
3. Trong trường hợp hàng hoá lưu thông trên thị trường mà không có bản công bố chất lượng sản phẩm phù hợp, bản chứng nhận hợp quy, trên sản phẩm hoặc trên bao bì sản phẩm không có dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp thì xử lý theo khoản 2 và khoản 3 của điều 36, Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý nhà và công sở. Thực hiện việc công bố hợp chuẩn cho lô hàng hoá theo quy định tại Thông tư 14/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng.
Trên đây là ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc xử lý lô hàng 4276 m2 gạch ốp lát chân tường mà Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ, để Quý cơ quan phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương giải quyết .

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c)
- lưu VPBộ, Vụ VLXD.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Đã ký)
Phạm Văn Bắc

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?