BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn việc xuất khẩu cát làm khuôn đúc đã qua chế biến của Công ty TNHH Quan Minh

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Quan Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 489/VB-QM ngày 28/6/2012và báo cáo số 490/BC-QM ngày 02/7/2012 của Công ty TNHH Quan Minh về việc đềnghị hướng dẫn xuất khẩu cát làm khuôn đúc đã qua chế biến. Về vấn đề này, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Ngày 23/9/2011, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 50/BXD-VLXD gửiCông ty TNHH Quan Minh về việc hướng dẫn xuất khẩu cát trắng silic đã qua chếbiến được thu hồi trong quá trình thực hiện các dự án nạo vét thông luồng tạicác xã Quan Lạn, Ngọc Vừng, Đông Xá, Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty TNHH Quan Minh đã đầu tư nhà máy chế biến cát nhằmthu hồi tiết kiệm đối đa để nâng cao giá trị tài nguyên khoáng sản trong khuvực đã được cơ quan chức năng cho phép. Ngoài sản phẩm cát trắng silic để phụcvụ các ngành công nghiệp kính, thủy tinh xây dựng v.v…, thì dây chuyền chế biếncát của Công ty TNHH Quan Minh còn cho thu hồi được các sản phẩm cát trắngvàng, trắng xám và cát vàng dùng cho sản phẩm cát khuôn đúc (hàm lượng SiO2 đạt³ 95%) có thể cung cấp cho thị trườngtrong nước và xuất khẩu.

Theo quy định tại danh mục, tiêu chuẩn chất lượng và điềukiện xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Phụ lục 1) của Thông tư số 18/2009/TT-BXDngày 30/6/2009, thì đối với các sản phẩm cát vàng làm khuôn đúc, lọc nước (cóhàm lượng SiO2 ≥ 95%) thì được phép xuất khẩu.

Như vậy, sản phẩm cát trắng vàng, trắng xám và cát vàng làmkhuôn đúc của Công ty TNHH Quan Minh thu hồi, đã qua chế biến thành các sảnphẩm làm tăng giá trị khoáng sản đạt hàm lượng SiO2 ≥ 95% được phép xuất khẩu.

Trong quá trình xuất khẩu cát làm khuôn đúc được thu hồi,Công ty TNHH Quan Minh phải ưu tiên cát phục vụ nhu cầu trong nước và cam kếtthực hiện đúng các nghĩa vụ với địa phương, quy định của nhà nước khi xuấtkhẩu. Đồng thời, Công ty có trách nhiệm báo cáo việc xuất khẩu cát làm khuônđúc đối với UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Xây dựng theo quy định.

Trong quá trình nạo vét thu hồi cát trắng silic và cát làmkhuôn đúc, Công ty TNHH Quan Minh phải thực hiện nghiêm túc các quy định về vịtrí, kỹ thuật, an toàn, bảo vệ môi trường, quy mô v.v… đã được UBND tỉnh QuảngNinh phê duyệt; tuân thủ sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát làmkhuôn đúc đã qua chế biến của Công ty TNHH Quan Minh./.

Nơi nhận:- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Quảng Ninh;
- Lưu VT, VLXD, 7.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

Đồng thời, báo cáo khối lượng cát trắng silic trong từng hợpđồng và thời gian xuất khẩu về Bộ Xây dựng theo quy định.

Tuy nhiên, để đảm bảo cân đối cung cầu trong nước trong quátrình xuất khẩu cát trắng silic các đơn vị tham gia xuất khẩu phải báo cáo vềkhối lượng xuất khẩu theo công văn số 294/BXD-VLXD ngày 02/3/2011 của Bộ Xây dựng.