TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 22/CCTTHC
V/v tải tài liệu hướng dẫn và triển khai nhập dữ liệu.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

1. Để phục vụ cho việc kiểm soátchất lượng Biểu mẫu 1 và nhập dữ liệu vào phần mềm máy xén thủ tục hành chính, Tổcông tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sauđây gọi là Tổ công tác chuyên trách) đã phát hành các tài liệu hướng dẫn sauđây:

- Hướng dẫn thực hiện việc thốngkê thủ tục hành chính (phiên bản 5.6);

- Giới thiệu tổng quan về Đề án 30và hướng dẫn việc thống kê thủ tục hành chính (phiên bản 5.6);

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm máyxén thủ tục hành chính.

Các tài liệu trên đây đã được cậpnhật trên Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách (địa chỉ: http://thutuchanhchinh.vn/tai-van-ban).Yêu cầu Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọichung là Bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sauđây gọi chung là địa phương), truy cập, tải và nghiên cứu kỹ các tài liệu nàyđể phục vụ công tác; đồng thời có văn bản yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệmthống kê của Bộ, địa phương truy cập vào địa chỉ nêu trên để tải tài liệunghiên cứu phục vụ công tác thống kê.

2. Phần mềm máy xén thủ tục hànhchính đã được Tổ công tác chuyên trách phối hợp với các chuyên gia hoàn thiện. Tổcông tác chuyên trách yêu cầu Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ, địa phươngbắt đầu tạo hồ sơ văn bản vào phần mềm máy xén từ ngày 15 tháng 02 năm 2009 vàtạo hồ sơ thủ tục hành chính vào phần mềm này từ ngày 01 tháng 3 năm 2009.

3. Để đảm bảo việc nhập các văn bảnquy định về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu, điềukiện để thực hiện thủ tục hành chính, phí, lệ phí (nếu có) được đầy đủ, chínhxác và thuận lợi, Tổ công tác chuyên trách yêu cầu:

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30của Bộ trước ngày 15 tháng 3 năm 2009 phải tạo xong tất cả các hồ sơ văn bản thuộcphạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ có quy định về thủ tục hành chính,mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hànhchính, phí, lệ phí (nếu có) (bao gồm các văn bản do Quốc hội, Ủy ban thường vụQuốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và các văn bản do Bộ và cácđơn vị trực thuộc Bộ ban hành). Việc tạo hồ sơ các văn bản này phải hoàn thànhđầy đủ, có chất lượng và đúng thời hạn nêu trên trước khi tạo hồ sơ thủ tụchành chính.

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30của địa phương phải tạo hồ sơ các văn bản quy định về thủ tục hành chính, mẫu đơn,mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính,phí, lệ phí (nếu có) do các cơ quan của địa phương ban hành trước khi tạo hồ sơthủ tục hành chính trên phần mềm máy xén./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- TCTCT: các Tổ phó, các thành viên;
- Lưu: VT, CCTTHC (5). Tuấn.

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Xuân Phúc