BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 22/LĐTBXH-BHXH
V/v: chế độ bảo hiểm xã hội đối với người bị kỷ luật buộc thôi việc

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Trảlời Công văn số 2079/UBND-VX ngày 26/12/2008 của quý Ủy ban đề nghị giải quyếtchế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Chu Văn Thiện, Bộ Lao động – Thương binh vàXã hội có ý kiến như sau:

Theoquy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu,trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hằngtháng và người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp luật trướcngày Luật này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây và đượcđiều chỉnh mức hưởng theo quy định của pháp luật.

Theoquy định tại tiết b điểm 14 Thông tư số 13/NV ngày 04 tháng 9 năm 1972 của BộNội vụ (nay là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), những trường hợp bị kỷluật buộc thôi việc hoặc bị án tù ngồi thì thời gian công tác trước đó khôngđược tính là thời gian công tác liên tục để tính hưởng bảo hiểm xã hội. Riêngđối với những cán bộ đã tham gia cách mạng từ trước ngày 19/8/1945 và nhữngcông nhân, viên chức đã có nhiều thành tích trong kháng chiến và lao động sảnxuất đã được tặng thưởng các loại Huân chương, Huy chương của Nhà nước, những anhhùng lao động, anh hùng quân đội thì các Bộ, ngành ở Trung ương và các Ủy banhành chính khu, thành, tỉnh cần cân nhắc kỹ càng và trao đổi với Bộ Nội vụ (naylà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), để xem xét từng trường hợp cụ thể đểcho tính hoặc không cho tính thời gian trước khi bị kỷ luật là thời gian côngtác liên tục để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Căncứ vào quy định nêu trên, việc quý Ủy ban đề nghị tính thời gian công tác trướckhi bị kỷ luật buộc thôi việc để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với ôngChu Văn Thiện là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

BộLao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Ủy ban biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân