THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/TTg-V .III

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để triển khai Quyết định số 217-QĐ/TWngày 12 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biệnxã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" vàQuyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành "Quyđịnh về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhândân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" của Bộ Chính trị,Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Các Bộ, ngành và địa phương nghiêmtúc quán triệt, triển khai ngay các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụcủa mình đã quy định tại Quyết định ban hành "Quy chế giám sát và phảnbiện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xãhội" và Quyết định "Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoànthể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chínhquyền". Hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện các Quy chếvà Quy định này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBTWMTTQ Việt Nam;
- Văn phòng BCSĐ Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng; các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.I, NC, KGVX, TCCV;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc