TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/TXNK-PL
V/v hướng dẫn thủ tục xin phép và mã số HS sản phẩm nk

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH điện tử Hanet Việt Nam.
(Phố Hải Phúc, tổ 5, khu 12, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long)

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhậnđược công văn số 011-12/2014 ngày 29.12.2014 của Công ty TNHH điện tử HanetViệt Nam về việc phân loại hàng hóa dự định nhập khẩu; Cục Thuế xuất nhập khẩucó ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày12.4.2010 của Bộ Tài chính thì: Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ vào nguyêntắc phân loại hàng hóa quy định tại Điều 5 Thông tư này và tùy theo từng trườnghợp cụ thể phải căn cứ vào một hay nhiêu căn cứ sau:

1. Các tài liệu trong hồ sơ hải quan liên quan đếnphân loại hàng hóa;

2. Thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

3. Các tài liệu kỹ thuật, catalogue của hàng hóacần phân loại;

4. Mô tả tên hàng, mã số hàng hóa ghi tại Danh mụchàng hóa XNK Việt Nam, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

5. Cơ sở dữ liệu phân loại hàng hóa, áp dụng mứcthuế công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Thông tin về hàng hóa công ty dự định nhập khẩu cungcấp tại công văn không đầy đủ do đó không xác định được cấu tạo, tính chất,công dụng của hàng hóa... nên không thể xác định được mã số chính xác.

Do đó, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơquan hải quan nơi dự định làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để cung cấp tài liệu,hồ sơ liên quan đến hàng hóa dự định nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể việcphân loại, áp dụng mức thuế hoặc đề nghị xác định trước mã số và gửi đến cơquan hải quan dự định làm thủ tục nhập khẩu theo hướng dẫn tại Điều 7, Thông tưsố 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHHđiện tử Hanet Việt Nam biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,PL(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng