BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 22/UBCK-PTTT
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:Các công ty chứng khoán

Luậtthuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2009. Chínhphủ đã có chủ trương trình Quốc hội xem xét giãn thuế TNCN đối với thu nhập từđầu tư chứng khoán. Trong thời gian chờ Quyết định chính thức của Quốc hội, Ủyban chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Công ty chứng khoán vẫn phải triển khaithực hiện việc tính thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn củacơ quan thuế:

1.Phối hợp chặt chẽ với các Chi cục thuế địa phương để có tài liệu hướng dẫn giảithích cho khách hàng các quy định về thuế liên quan đến chuyển nhượng chứngkhoán theo tinh thần công văn số 42/BTC-TCT ngày 02/01/2009 của Bộ Tài chính.Nhắc nhở các khách hàng lựa chọn nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanhchứng khoán theo phương thức nộp 20% trên doanh thu chịu thuế phải hoàn tất thủtục đăng ký với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/3/2009.

2.Cung cấp đầy đủ cho nhà đầu tư bản xác nhận kết quả giao dịch hoặc sao kê tàikhoản trong đó nêu rõ số thuế chuyển nhượng bị khấu trừ.

3.Lưu ý khách hàng của mình lưu giữ các chứng từ mua bán chứng khoán, các giấy tờchứng minh về chi phí liên quan đến chuyển nhượng chứng khoán và số thuế đãđược khấu trừ để làm cơ sở quyết toán thuế cuối năm (nếu cần).

Ủyban chứng khoán thông báo cho các Công ty chứng khoán biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VASB;
- Lưu: PTTT, VP.

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Nguyễn Sơn