ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 22/UBND-KTTH
V/v :Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 và công văn số 437/TTg- XDPL ngày 16/3/206 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện việc rà soát các quy định ưu đãi đầu tư do tỉnh ban hành và ra quyết định bãi bỏ các quy định trái pháp luật: Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 về việc bãi bỏ Quyết định số 107/2002/QĐ-UB ngày 30/8/2002 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các Khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 4/5/2006 về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001 và Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 30/8/2002 của UBND tỉnh về ban hành quy định ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; đồng thời lập danh mục giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có quy định trái pháp luật đã cấp cho các nhà đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Công Ngọ