BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 220/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công trong hợp đồng trọn gói

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch - UBNDhuyện Thuận Châu – Tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 2168/TTr-TCKH ngày 01/11/2011 của phòngTài chính – Kế hoạch – UBND huyện Thuận Châu – tỉnh Sơn La về việc điều chỉnhhệ số nhân công, máy thi công trong hợp đồng trọn gói, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Đối với các hợp đồng trọn gói được ký kết thực hiện theoNghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ thì khi giá nguyên,nhiên, vật liệu xây dựng có biến động lớn hoặc khi nhà nước thay đổi chế độ,chính sách tiền lương tối thiểu không được điều chỉnh giá hợp đồng.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, phòng Tài chính– Kế hoạch – UBND huyện Thuận Châu – tỉnh Sơn La căn cứ hướng dẫn trên để thựchiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh