TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 220/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu sử dụng cho đường ng dẫn dầu hoặc khí

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 03/02/2015, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có côngvăn số 326/HQHCM-GSQL nêu vướng mắc về việc làm thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng ốngthép đúc sử dụng cho đườngngdẫn dầu hoặc khí theo Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03/12/2014 của Bộ CôngThương.

Tiếp theo đó, ngày 12/02/2015, Tổng cục Hải quan đã có côngvăn số 1443/TCHQ-GSQL trao đổi với Bộ Công Thương. Ngày 04/3/2015, Bộ CôngThương có công văn số 2123/BCT-KHCN có ý kiến:Sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu để sử dụng cho đường ốngdẫn dầu hoặc k hàng hóa đơn lẻ, khôngphải đường ng dẫnnên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định s 11 039/QĐ-BCT ngày 03 tháng12 năm 2014 của Bộ Công Thương và Thông tư s 08/2012/TT-BCT ngày 09tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương ban hành Danh mụcsản phẩm, hàng hóa có khảnăng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản của Bộ Công Thương.”

Do vậy, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quanđề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại công văn số2123/BCT-KHCN (gửi kèm) để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (đ b/c);
- Cục Hải quan các tnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải