TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Osram Pte Ltd.
(đ/c: Phòng 1103 Lầu 11, Số 2, Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 03- 13/CV-OS ngày 05/03/2013 củaVăn phòng đại diện Osram Pte Ltd., Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam, sau đóđược xuất vào kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài, trong trường hợp cókhách hàng Việt Nam mua lại các mặt hàng này, để được hưởng mức thuế suất ưuđãi đặc biệt, doanh nghiệp cần phải nộp C/O mẫu D do Việt Nam cấp.

Quy định và thủ tục cấp C/O mẫu D thuộc thẩm quyềncủa Bộ Công Thương. Đề nghị Văn phòng liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương đểđược hướng dẫn và trả lời chi tiết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Vănphòng được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn