UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/SNN &PTNT
V/v quản lý hội thảo quảng cáo các SP chuyên ngành Nông nghiệp - thủy sản

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 08 năm 2003

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Sở và Doanh nghiệp trong ngành
- Phòng Nông nghiệp TXVL, phòng NN & DC các huyện

Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thựcvật, Pháp lệnh thú y, Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lọi thủy sản, cácquy định pháp luật chuyên ngành khác của Chính Phủ, Bộ NN & PTNT, Bộ ThủySản quy định về quản lý Nhà nước các hoạt động bảo vệ thực vật, kiểm dịch thựcvật, thú y, bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong những năm gần đây dotác động của nền kinh tế thị trường và nhu cầu của nhân dân, hoạt động hội thảogiới thiệu sản phẩm giống cây trồng vật nuôi, các TBKT mới phục vụ sản xuấtnông nghiệp đã diễn ra rộng khắp, cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho nhân dân,góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Tuy nhiên hoạt động hội thảotrong thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại trong phối hợp quản lý tổ chứcthực hiện.

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hànhchính theo hướng nhanh gọn tạo điều kiện, thuận lợi cho tổ chức cá nhân thamgia hội thảo quảng cáo tuân thủ đúng quy định nhà nước.

1. Các loại hình hội thảo quảng cáo,chuyên ngành Nông nghiệp - Thủy sản (gọi tắt là quảng cáo):

Hội thảo giới thiệu các sản phẩm,chế phẩm sinh học, hóa học, giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư nông nghiệp- thủy sản (thuốc, phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản)… của các tổchức cá nhân trong và ngoài nước đều phải có đơn xin phép và được sự chấp thuậncủa cơ quan có thẩm quyền.

2. Các sản phẩm tham gia quảng cáo,hội thảo bao gồm: Thuốcbảo vệ thực vật, thuốc thú y, vaccin, phân bón, thức ăn gia súc các loại, chấtkích thích sinh trưởng cây trồng vật nuôi, thức ăn thủy sản, giống cây trồng,giống gia súc, giống gia cầm, giống tôm, giống cá…

3. Thẩm quyền giải quyết:

3.1. Đối với Hội thảo có người nướcngoài tham gia:

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBNDTỉnh. Các đơn vị, phòng, ban liên quan, xem xét đủ điều kiện pháp lý, có tráchnhiệm trình Giám Đốc Sở xin ý kiến của UBND Tỉnh. Hội thảo chỉ được thực hiệnkhi có ý kiến chấp thuận của UBND Tỉnh.

3.2. Đối với hội thảo chuyên ngànhcủa các tổ chức cá nhân trong nước:

3.2.1. Hội thảo chuyên ngành Thú y,Bảo vệ Thực vật, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi Thủy sản…

Các hội thảo chuyên ngành thú y:Giới thiệu thuốc thú y, các loại vaccin, kỹ thuật phòng trị bệnh gia súc giacầm…; Hội thảo chuyên ngành bảo vệ thực vật: giới thiệu thuốc BVTV (kể cả sinhhọc và hóa học); Hội thảo chuyên ngành BVNLTS: thuốc thú y thủy sản, bảo quảnthủy sản, thức ăn thủy sản…; Quản lý chuyên ngành (chi cục Thú y, chi cục BVTV,chi cục BVNLTS) tiếp nhận xử lý hồ sơ, cấp phép hội thảo (nếu đủ điều kiện pháplý) đồng thời gửi văn bản về Sở để báo cáo và thông báo cho địa phương (phòngNN-ĐC, UBND xã, phường) nơi diễn ra hội thảo biết để phối hợp giám sát thựchiện.

3.2.2. Hội thảo về phân bón, thức ănchăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi:

Phòng Khoa học & Ngành nghề Nôngthôn tiếp nhận xử lý hồ sơ, trình Giám đốc Sở cấp phép hội thảo và thông báocho đơn vị, phòng, ban, các địa phương liên quan biết để phối hợp giám sát thựchiện.

4. Điều kiện sản phẩm hàng hóa, quytrình công nghệ tham gia hội thảo - quảng cáo:

4.1.Các sản phẩm hàng hóa như thuốc BVTV, thuốc thú y,thuốc thú y thủy sản, các chế phẩm sinh học, kích thích tăng trưởng, phân bón,giống cây trồng, vật nuôi… phải nằm trong danh mục cho phép lưu hành của BộNông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Thủy sản và Sở Nông nghiệp &Phát triển Nông thôn; Các sản phẩm hàng hóa thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinhhọc phục vụ chăn nuôi không chứa các chất nằm trong nhóm cấm sử dụng.

4.2.Nhãn hàng hóa và chất lượng các sản phẩm hàng hóagiới thiệu trong hội thảo phải đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Trình tự thủ tục

5.1. Hồ sơ xin phép:

Đơn xin hội thảo (theo mẫu) nêu rõ:Tên tổ chức, thành phần, nội dung hội thảo số lượng đại biểu, địa điểm, thờigian.

Các tài liệu kèm theo:

+ Chương trình hội thảo, thuyếttrình viên (tài liệu hội thảo 1 bộ).

+ Tên các sản phẩm giới thiệu tronghội thảo (kèm theo giấy công nhận sản phẩm được lưu hành, giấy chứng nhận côngbố chất lượng…).

5.2. Thời gian cấp phép:

- Có sự tham gia của người nướcngoài: 15 ngày.

- Của các tổ chức cá nhân trongnước: 5 ngày.

- Những hồ sơ không đủ điều kiệnpháp lý, nơi tiếp nhận có quyền từ chối tiếp nhận đơn và có trách nhiệm hướngdẫn cho các đơn vị, cá nhân người xin phép.

5.3. Các tổ chức cá nhân sau khinhận được giấy phép hội thảo: có trách nhiệm báo với UBND xã, phường (nơi diễn ra hộithảo) để được sự hướng dẫn và hỗ trợ.

6. Giám đốc Sở giao nhiệm vụ

6.1. Các phòng ban thuộc Sở, các đơnvị quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện cáchoạt động hội thảo quảng cáo và báo cáo kết quả hội thảo - quảng cáo về Sở.

6.2. Chánh thanh tra Sở, chánh thanhtra chuyên ngành, kiểm tra thanh tra quá trình thực hiện và xử lý các vi phạmtheo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như tiêu đề;
- BGĐ Sở;
- Lưu HC-TC + KH & NNNT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thanh Hoan