BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với giao dịch giữa Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH Kyoei Steel Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Ninh Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số270913 ngày 27/09/2013 của Công ty TNHH Kyoei Steel Việt Nam về chính sách thuếGTGT liên quan đến giao dịch giữa Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công tyTNHH Kyoei Steel Việt Nam. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Về việc giao dịch giữa Công ty TNHHThép Kyeoi và Công ty CP Cán thép Tam Điệp, ngày 16/07/2013 Bộ Kế hoạch và Đầutư đã có công văn số 5010/BKHĐT-ĐTNN trả lời Công ty TNHH Thép Kyeoi Việt Namvà gửi UBND tỉnh Ninh Bình, Ban QLKCN tỉnh Ninh Bình xác định về nội dung giaodịch.

Tổng cục Thuế cũng đã có công vănsố 4290/TCT-CS ngày 30/11/2012 hướng dẫn chính sách thuế GTGT.

Do đó vướng mắc về chính sách đãđược Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) trả lời.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế Ninh Bình căn cứ kết quả kiểm tra, hồ sơ cụ thểcủa doanh nghiệp, làm việc với hai Công ty nêu trên để hướng dẫn các bên kêkhai theo đúng quy định của Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trườnghợp các bên còn có tranh chấp do hợp đồng chưa rõ thì các bên cần thỏa thuận đểthống nhất phương án giải quyết hoặc xử lý theo trình tự đã thỏa thuận theo Hợpđồng đã ký và theo quy định của Luật Dân sự./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp;
- Công ty TNHH Kyoei Steel Việt Nam (Khu CN Phú Khánh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình);
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn