BỘ TÀI CHÍNH
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------

Số: 220/UBCK-QLPH
V/v Công bố thông tin của công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Các công ty đại chúng

Chấp hành quy định tại Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày18/4/2007 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trườngchứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty đại chúng thựchiện nghiêm việc công bố thông tin của công ty đại chúng năm 2008 kịp thời,đúng thời hạn, đúng nội dung về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

1. Về công bố thông tin định kỳ

Trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày có báo cáo tàichính năm được kiểm toán, công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ vềbáo cáo tài chính năm theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Luật chứngkhoán, cụ thể như sau:

1.1. Ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm được tính từ ngàytổ chức kiểm toán được chấp thuận ký báo cáo kiểm toán. Thời hạn hoàn thành báocáo tài chính năm chậm nhất là chín mươi (90) ngày, kể từ ngày kết thúc năm tàichính.

1.2. Nội dung công bố thông tin về báo cáo tài chính năm baogồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưuchuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính theo qui định của pháp luậtvề kế toán. Trường hợp công ty đại chúng thuộc các ngành đặc thù thì việc côngbố báo cáo tài chính năm sẽ theo Mẫu báo cáo tài chính do Bộ Tài chính ban hànhhoặc chấp thuận.

1.3. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của một tổchức khác thì nội dung công bố thông tin về báo cáo tài chính năm bao gồm Báocáo tài chính của công ty đại chúng (công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhấttheo qui định của pháp luật về kế toán.

1.4. Công ty đại chúng phải lập và công bố Báo cáo Thường niêntheo Mẫu CBTT-02 kèm theo Thông tư này đồng thời với công bố báo cáo tài chínhnăm.

1.5. Công ty đại chúng phải công bố Báo cáo tài chính nămtóm tắt theo Mẫu CBTT-03 kèm theo Thông tư này trên ba (03) số báo liên tiếpcủa một (01) tờ báo Trung ương và một (01) tờ báo địa phương nơi công ty đạichúng đóng trụ sở chính hoặc thông qua phương tiện công bố thông tin củaUBCKNN.

1.6. Báo cáo tài chính năm, Báo cáo Thường niên của công tyđại chúng phải công bố trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của công tyđại chúng và lưu trữ ít nhất mười (10) năm tại trụ sở chính của tổ chức để nhàđầu tư tham khảo.

2. Về công bố thông tin bất thường tuân thủ theo quy địnhtại điểm 2, Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính.

3. Về công bố thông tin theo yêu cầu tuân thủ theo quy địnhtại điểm 3, Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính.

Các công ty đại chúng gửi các tài liệu về công bố thông tintheo quy định nêu trên về địa chỉ: Ban Quản lý phát hành chứng khoán – 164 TrầnQuang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Riêng Báo cáo tài chính năm 2008đã được kiểm toán được gửi chậm nhất trước ngày 15/04/2009 (Báo cáo tài chínhđược gửi bằng cả 2 hình thức: bản cứng và bản mềm, bản mềm gửi về địa chỉ phatthanh@ssc.gov.vn).

Công ty đại chúng không thực hiện công bố thông tin của côngty đại chúng theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính sẽbị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho các công ty đạichúng biết để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GDCK TP.HCM;
- TTGDCK HN;
- Lưu: VP, QLPH.

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
Nguyễn Thế Thọ