BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2200/BGDĐT-GDĐH
V/v: Mở ngành đào tạo đại học, cao đẳng

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Các trường đại học, cao đẳng

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận đượchồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng của một số trường đạihọc và cao đẳng trong cả nước.

Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Hiện nay “Quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở ngành đàotạo trình độ cao đẳng, đại học” ban hành theo Quyết định 2368/QĐ-BGDĐT ngày09/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đang được hoàn thiện bổ sung đểkhắc phục những bất cập đã được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tracác cơ sở giáo dục đại học.

Đồng thời, trong quá trình Đoàn giám sát của Ủy ban Thườngvụ Quốc hội thực hiện giám sát tại một số trường đại học về “Việc thực hiệnchính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đối vớigiáo dục đại học”, các thành viên Đoàn giám sát và các chuyên gia đã có nhiều ýkiến yêu cầu hoàn thiện quy trình, điều kiện về mở ngành để nâng cao chất lượngđào tạo.

Để góp phần đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, BộGiáo dục và Đào tạo thông báo:

1. Tạm dừng việc thẩm định hồ sơ đăng ký mở ngành đối vớicác trường đại học, cao đẳng cho đến khi ban hành quy trình mới.

2. Riêng đối với hồ sơ đăng ký mở ngành của các trường đạihọc, cao đẳng mới thành lập hoặc nâng cấp, chưa được mở ngành đào tạo ở trìnhđộ tương ứng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế tạicác trường, nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽgiao nhiệm vụ mở ngành cho các trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các trường biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTTT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để biết);
- Lưu: VT, GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Trần Thị Hà