BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2202/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương chuyên viên cao cấp làm cơ sở giải quyết chế độ hưu trí

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 1385/CV-TCNS-ĐT ngày 23/6/2003 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1.Theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, việc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp đối với ông Bùi Xuân Cung, Giám đốc Công ty Liên doanh Barite TQ-DMC mà chưa có sự thoả thuận của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội là trái với quy định của Nhà nước.

Tuy nhiên, sau khi xem xét diễn biến tiền lương và quá trình công tác của ông Bùi Xuân Cung, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thoả thuận để Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam xếp hạn ngạch lương chuyên viên cao cấp, bậc 4/4, hệ số lương 5.44, bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành phục vụ trong doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ đối với ông Bùi Xuân Cung để làm căn cứ tính hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.

2. Đề nghị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam chỉ đạo Công ty Liên doanh Barite TQ-DMC liên hệ với Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Bùi Xuân Cung./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng