BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2203/LĐTBXH-TL
V/v bổ sung mức phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công an

Trả lời công văn số 3988/BCA (X13) ngày 3/12/2002 của Bộ Công an về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 1272 TC/CSTC ngày 12/2/2003; Uỷ ban Dân tộc tại công văn số 56/UBDT-TCCB ngày 22/01/2003, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận áp dụng chế độ phụ cấp khu vực mực 0.1 tính trên mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công nhân, viên chức làm việc tại Trại giam Công an tỉnh Ninh Bình.

2. Thời gian hưởng chế độ phụ cấp khu vực nói trên từ ngày 01/8/2003.

Cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBNDTMN ngày 18/01/2001 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và xã hội- Bộ Tài chính- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Trong thời gian áp dụng chế độ phụ cấp nói trên, nếu Nhà nước thay đổi chế độ phụ cấp thì áp dụng theo quy định mới.

Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng