BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2203 TCT/NV4
V/v kê khai, nộp thuế GTGT hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty 17
(Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn)

Trả lời công văn số 05/CV-TC ngày 28/5/2003 của Công ty 17 (thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xây dựng công trình gói thầu số 12-quốc lộ 6 đoạn km 199-km 210 (tại Sơn La), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2, mục I và điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: “Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính ở một địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nhưng có cơ sở hạch toán phụ thuộc kể cả trụ sở, văn phòng giao dịch làm thủ tục bán hàng ở một địa phương khác thì cơ sở kinh doanh phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở, các cơ sở hạch toán phụ thuộc cũng phải đăng ký nộp thuế GTGT với cơ quan Thuế địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở” và “Trường hợp các cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi đóng trụ sở chính không kê khai xác định được thuế GTGT đầu vào, thuế đầu ra, thuế phải nộp theo qui định thì đơn vị xây dựng, lắp đặt, hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình theo tỷ lệ bằng 1% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT. Cơ sở xây dựng, lắp đặt có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ qui định với cơ quan Thuế nơi đóng trụ sở chính. Số thuế GTGT đã nộp nơi xây dựng công trình được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi cơ sở xây dựng kê khai nộp thuế GTGT tại văn phòng trụ sở chính”.

Do đó, Công ty 17 có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, tổ chức thành các đội xây dựng (gọi tắt là các đội) không có tư cách pháp nhân, các đội này thực hiện thi công xây dựng công trình gói thầu số 12-Quốc lộ 6 thuộc địa bàn Sơn La, các đội không xác định được thuế GTGT đầu vào, không có bộ phận kế toán mà chỉ có nhân viên thống kê để theo dõi, tập hợp chứng từ về phòng kế toán để hạch toán tập trung tại Công ty thì các đội phải kê khai doanh thu của gói thầu số 12-Quốc lộ 6 và nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên giá thanh toán công trình chưa có thuế GTGT với Cục thuế tỉnh Sơn La, Công ty có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT xây dựng gói thầu số 12-Quốc lộ với Cục Thuế thành phố Hà Nội, số thuế GTGT đã nộp 1% tại Sơn La được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi Công ty kê khai, nộp, quyết toán thuế GTGT với Cục thuế thành phố Hà Nội.

Đề nghị Công ty 17 liên hệ với Cục thuế thành Hà Nội và Cục thuế tỉnh Sơn La để được hướng dẫn và thực hiện kê khai, quyết toán thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng gói thầu số 12-Quốc lộ 6 theo hướng dẫn trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương