THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2203/TTg-KTN
V/v: áp dụng hình thức chỉ định Nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện Thạnh Phú - Mỏ Cày Nam dọc sông Cổ chiên, tỉnh Bến Tre theo hình thức Hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhBến Tre (công văn số 3600/UBND-TCĐT ngày 10 tháng 9 năm 2010 và số 4152/UBND-TCĐTngày 14 tháng 10 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7141/BKH-GS &TĐĐT ngày 08 tháng 10 năm 2010 và số 8377/BKH-GS &TĐĐT ngày23 tháng 11 năm 2010) về việc áp dụng hình thức chỉ định Nhà đầu tư thực hiệndự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện Thạnh Phú - Mỏ Cày Nam dọcsông Cổ chiên, tỉnh Bến Tre theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc chỉ địnhNhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện ThạnhPhú - Mỏ Cày Nam dọc sông Cổ chiên, tỉnh Bến Tre theo hình thức Hợp đồng Xâydựng - Chuyển giao. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm việc lựa chọnNhà đầu tư đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tưcủa Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
- Cổng TTĐT, các vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(5), Hong (17b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải