BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

---------------

Số:2204 /TCT-PC

V/v: xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn và đào tạo Hà Nội

Địa chỉ: Số 12A/31 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 16802 ngày 9/6/2010 của Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn và đào tạo Hà Nội về việc đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi là hành nghề đại lý thuế). Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục II và khoản 2 Mục III Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Căn cứhồ sơ đăng ký hành nghề đại lý thuế của Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn và đào tạo Hà Nội

1. Tổng cục Thuế xác nhận Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn và đào tạo Hà Nội đã đăng ký hành nghề đại lý thuế từ ngày 16/6/2010 đến ngày 31/12/2010 (bản xác nhận “Danh sách nhân viên đại lý thuế” đính kèm).

2. Để Công ty tuân thủ đúng pháp luật, đề nghị công ty chú ý các vấn đề sau: trong quá trình hoạt động hành nghề đại lý thuế phải tuân thủ đầy đủ các quy định trong các văn bản pháp luật về thuế và Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính nêu trên. Đồng thời, Tổng cục Thuế có hướng dẫn cụ thể đối với Công ty như sau:

2.1. Thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

a) Sau khi được Tổng cục thuế xác nhận đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý thuế phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc hành nghề của đại lý thuế (theo mẫu đính kèm)

b) Trước khi cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế, Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn và đào tạo Hà Nội phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp về toàn bộ hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế: tên, địa chỉ, mã số thuế các đơn vị ký hợp đồng, phạm vi công việc thủ tục về thuế được uỷ quyền, thời hạn uỷ quyền. Khi làm thủ tục về thuế, đại lý thuế chịu trách nhiệm kê khai thuế phải có:

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

- Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế

- Đóng dấu trên tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ thuế, hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế.

- Có chữ ký trên hồ sơ thuế của nhân viên đại lý thuế trực tiếp thực hiện dịch vụ trên cơ sở hợp đồng đã ký giữa nhân viên đại lý thuế với tổ chức, cá nhân nộp thuế. Khi ký tên trên các hồ sơ thuế, nhân viên đại lý thuế phải ghi rõ họ, tên và số chứng chỉ hành nghề do Tổng cục thuế cấp.

2.2. Hồ sơ đăng ký bổ sung nhân viên đại lý thuế trong năm.

Trong thời gian hoạt độngnếu đại lý thuế có nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng hoặc mới được cấp Chứng chỉ thì đại lý thuế phải đăng ký bổ sung danh sách với Tổng cục Thuế (theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính) kèm theo “Hồ sơ đăng ký hành nghề của từng nhân viên”. Trường hợp có nhân viên đại lý thuế thuyên chuyển, nghỉ việc, nghỉ hưu, chết hoặc không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định đại lý thuế phải thực hiện thông báo giảm nhân viên đại lý thuế với Tổng cục Thuế (theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính).

2.3. Hồ sơ, thủ tục đăng ký hành nghề các năm tiếp theo đối với đại lý thuế.

Hàng năm, trước ngày 30 tháng 11, đại lý thuế có trách nhiệm tổng hợp danh sách nhân viên đăng ký làm việc tại đại lý thuế năm sau gửi Tổng cục Thuế, hồ sơ bao gồm:

a) Công văn đăng ký nhân viên làm việc tại đại lý thuế (theo mẫu số 03 kèm theo thông báo này).

b) Danh sách nhân viên đại lý thuế làm việc tại đại lý thuế (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày3/4/2008 của Bộ Tài chính).

2.4. Chế độ báo cáo.

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?

a) Chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 hàng năm, đại lý thuế thực hiện gửi báo cáo tình hình hoạt động của năm trước bằng văn bản tới Tổng cục Thuế (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính) và cơ quan Thuế nơi đại lý thuế có trụ sở chính về tình hình hoạt động của đại lý thuế, những tồn tại, cách khắc phục và các kiến nghị với cơ quan Thuế.

b) Khi có sự thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, nội dung đăng ký kinh doanh đại lý thuế và thay đổi nhân viên đại lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

c) Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và các thông tin cần thiết khác phục vụ cho hoạt động quản lý khi Tổng cục Thuế yêu cầu đột xuất bằng văn bản.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn và đào tạo Hà Nội biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:

-Như trên;

- Vụ TT-HTNNT;

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố

trực thuộc trung ương;

- Lưu: VT, PC (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?