BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2204/TCT-PCCS
V/v: Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam chi nhánh Bình Thuận
01 Hoàng Văn Thụ - TP. Phan Thiết

Trả lời công văn số 42 VSC-10/06-CV ngày 25/5/2006 của Công ty cổ phần xây lắp thủy sản Việt Nam hỏi về việc xác định thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: "Đối tượng nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất là tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất".

- Tại Điều 15 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: "Không áp dụng mức thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế quy định tại Chương V Nghị định này đối với thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất".

Căn cứ vào các quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2004 Công ty có thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất thì phải hạch toán riêng và nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo hướng dẫn tại Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN. Hoạt động này không được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: VT, PCCS (2b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương