BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2205/BGDĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn chuẩn bị triển khai dạy học thí điểm tiếng Anh cấp THPT từ năm học 2013-2014.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Để triển khai Chương trình tiếng Anhthí điểm cấp Trung học phổ thông (THPT) theo Đề án "Dạy và học ngoại ngữtrong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" phê duyệt tại Quyếtđịnh số 5209/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo(GDĐT) ở lớp 10 từ năm học 2013-2014, Bộ GDĐT hướng dẫn chuẩn bị triển khai thíđiểm tại các đơn vị như sau:

1. Chọn trường tham gia thí điểm

Các tỉnh/thành phố lựa chọn trườngTHPT tham gia thí điểm Chương trình tiếng Anh cấp THPT theo Đề án "Dạy vàhọc ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020".Trường tham gia thí điểm cần có cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định, có độingũ giáo viên đạt năng lực tiếng Anh bậc 5 (tương đương C1 theo Khung thamchiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu-CEFR) và học sinh tuyển vào lớp 10 đạtnăng lực tiếng Anh bậc 2 (tương đương A2 theo Khung tham chiếu năng lực ngoạingữ chung Châu Âu-CEFR).

Các sở GDĐT gửi danh sách trườngTHPT tham gia thí điểm theo mẫu tại Phụ lục, bản chính có phê duyệt của sở GDĐTvề Bộ GDĐT qua Vụ GDTrH trước ngày 11/5/2013 đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ dhgiang@moet.edu.vnđể xử lý. Các đơn vị đăng ký thí điểm theo Công văn số 3017/BGDĐT-GDTrH ngày09/5/2011 cần rà soát lại các trường THPT và đăng ký theo hướng dẫn của Côngvăn này. Kinh phí triển khai các hoạt động thí điểm chi theo quy định hiệnhành.

2. Lựa chọn giáo viên THPT thamgia thí điểm

Các sở GDĐT chọn giáo viên tham giathí điểm và thông báo để giáo viên có sự chuẩn bị. Mỗi trường THPT tham gia thíđiểm đăng ký các giáo viên tiếng Anh đạt năng lực để dạy chương trình mới. Việccông nhận đạt trình độ bậc 5 của giáo viên căn cứ vào một trong các yếu tố sau:

- Chứng chỉ tiếng Anh quốc gia nhưTOEFL International; IELTS; CAE; FCE còn hiệu lực.

- Chứng chỉ hoặc chứng nhận đạt yêucầu do các đơn vị được giao nhiệm vụ đánh giá năng lực ngôn ngữ theo Thông báosố 826/TB-BGDĐT ngày 05/8/2011 và Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 củaBộ GDĐT.

- Chứng chỉ hoặc chứng nhận đạt yêucầu do các tổ chức có chức năng đánh giá năng lực ngoại ngữ cấp thông qua khảosát do sở GDĐT tổ chức. Không chấp nhận chứng chỉ do các tổ chức này cấp nhưngkhông phải do sở GDĐT tổ chức khảo sát.

Giáo viên tham gia thí điểm sẽ đượcbồi dưỡng về phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tập huấn về sách giáo khoavà chương trình trước khi chính thức triển khai thí điểm.

3. Lựa chọn học sinh THPT

Các sở GDĐT cần thông báo cho họcsinh THCS đăng ký tuyển sinh vào các lớp thí điểm chuẩn bị cho khảo sát nănglực trước khi bắt đầu năm học 2013-2014.

Trường THPT tham gia thí điểm phảitổ chức khảo sát học sinh ngay sau khi có kết quả tuyển sinh lớp 10. Đề thikhảo sát bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ do BộGDĐT biên soạn. Trường THPT chỉ chọn học sinh đạt yêu cầu năng lực tối thiểutrở lên tham gia thí điểm.

Những học sinh không đạt năng lựcngoại ngữ tối thiểu để tham gia thí điểm sẽ học theo chương trình hiện hành.

Sở GDĐT căn cứ năng lực và nhu cầucủa các trường THPT để đăng ký số lượng học sinh tham gia thí điểm theo mẫu tạiPhụ lục. Học sinh học thí điểm sẽ được cấp sách giáo khoa và các tài liệu họctập môn tiếng Anh miễn phí.

Nhận được công văn này đề nghị cácsở GDĐT thực hiện tốt các công việc nêu trên theo đúng thời gian quy định.Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc xin liên hệ với chuyên viênĐặng Hiệp Giang, số điện thoại 0979099899; địa chỉ thư điện tửdhgiang@moet.edu.vn để được hỗ trợ.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/cáo);
- Thanh tra (để phối hợp);
- BĐH Đề án NNQG 2020 (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển


PHỤ LỤC

DANHSÁCH TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNHGDPT MÔN TIẾNG ANH CẤP THPT
(Kèm theo Công văn số /BGDĐT-GDTrH ngày /4/2013 của Bộ GDĐT)

TT

Tên trường

Số lớp học thí điểm

Số học sinh học thí điểm

Họ, tên giáo viên dạy thí điểm

Ghi chú

1

Trường……..

1)

2)

3)

2

Trường……..

1)

2)

3)

3

Trường……..

………, ngày … tháng … năm 2013
Lãnh đạo Sở GD ĐT
(Ký tên, đóng dấu)