BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: thủ tục mua lại hàng tạm nhập - tái xuất của DNCX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
Công ty TNHH Công nghệ MUTO Hà Nội.
(Địa chỉ: Lô 37, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 0505/MTH-TCHQ ngày 05/5/2011 của Công ty TNHH Công nghệ MUTO Hà Nội là doanh nghiệp chế xuất (Công ty) đề nghị hướng dẫn thủ tục để mua lại hàng tạm nhập là 02 bộ điều khiển Robot, hàng tạm nhập này do Công ty mượn của Công ty Harmo Co.LTD, Nhật Bản và làm thủ tục tạm nhập lại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 5, mục V, Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).
Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 48, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc (Cục Hải quan TP Hà Nội) để được hướng dẫn thủ tục cụ thể.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh