BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2205/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn việc thực hiện thông quan hàng chuyển phát nhanh theo công văn số 1974/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNT-Vietrans ExpressWorldwide tại Việt Nam
(địa chỉ: số 193 - 195, Khâm Thiên, Hà Nội)

Trả lời công văn không số ngày 19/04/2010 của Công tyTNT-Vietrans Experess Worldwide tại Việt Nam xin gia hạn thời gian thực hiệnthông quan hàng CPN theo công văn 1974/TCHQ-GSQL Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Tổng cục Hải quan đồng ý để Quý Công ty được kéo dài thờigian thực hiện thí điểm nội dung quy định tại điểm I, phần B Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008 của Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tụchải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịchvụ CPN đường bộ cho hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi quadịch vụ CPN đường hàng không đến khi Thông tư mới về Quy trình thủ tục hải quanđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đượcban hành.

Đề nghị Công ty liên lạc trực tiếp với Cục Hải quan thànhphố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp thực hiện nội dungtrên Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường