BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 2205/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.
Trả lời công văn số 11118/CT-HTr ngày 1/04/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định về giá tính thuế GTGT;
Căn cứ Điểm 3.12 Mục III Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp:
“3.12. Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:
- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng.
- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng.”
Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 11118/CT-HTr ngày 1/04/2014.
Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

>> Xem thêm:  Mua đất nông nghiệp có thực sự hợp pháp theo luật đất đai không ? Cách mua đất nông nghiệp ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

>> Xem thêm:  Mua đất là rừng phòng hộ có được không ? Mua đất rừng khác huyện có làm được thủ tục sang tên ?