Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 2205/TCT-NV7 NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THU TIỀNSỬ DỤNG ĐẤT

Kínhgửi: - Tổng cục Địa chính

Tổng cục Thuế tham giaý kiến về dự thảo công văn của Tổng cục Địa chính trả lời UBND tỉnh Cà Mau vềnhững vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất như sau:

1. Theo quy định của Luật đất đai thì thẩm quyền giao đất vàcho phép chuyển mục đích sử dụng đất do Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phốquyết định. Đất quốc phòng do cơ quan quân sự tỉnh quản lý, đã tự phân chia chohộ gia đình làm nhà ở, nay xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì UBNDtỉnh phải xem xét, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện thu tiềnsử dụng theo mốc thời gian sử dụng đất quy định tại Mục III, Phần B, Thông tưsố 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

2. Tại điểm 1.3, mục III, Phần A Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không phải nộp tiền sử dụngđất như sau: "Tổ chức tôn giáo đang sử dụng đất". Căn cứ quy địnhtrên, cơ sở tôn giáo có nghĩa vụ phải sử dụng đất theo đúng mục đích ghi tronggiấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp tổ chức tôn giáo đang sử dụng đấtnông nghiệp xin chuyển mục đích sang đất xây dựng cơ sở tôn giáo, nếu được cơquan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

3. Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyềnsở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, trong đó quy định thẩm quyềncủa UBND tỉnh trong việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân. Tạitiết 2, khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đãquy định UBND cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức sửdụng đất và những đối tượng được Chính phủ quyết định giao đất, UBND huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộgia đình, cá nhân. Như vậy, quy định trên đây là việc phân cấp quản lý và thẩmquyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cấp chính quyền ở địaphương; còn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyềnsử dụng đất ở quy định tại Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 không có gì thayđổi.

Trên đây là ý kiến tham gia của Tổng cục Thuế, đề nghị Tổngcục Địa chính tham khảo.