THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2205/TTg-ĐP
V/v thuê tư vấn nước ngoài lập các quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Tờ trình số 3717/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn số 14075/BTC-ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6976/BKHĐT-QLQH ngày 13 tháng 10 năm 2011), Xây dựng (Công văn số 1716/BXD-KTQH ngày 17 tháng 10 năm 2011), Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 7278/BGDĐT-KHTC ngày 01 tháng 11 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4122/BTNMT-KH ngày 04 tháng 11 năm 2011), về việc thuê tư vấn nước ngoài lập một số quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 3717/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011 về việc thuê tư vấn nước ngoài lập các Quy hoạch: tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đô thị và hạ tầng kỹ thuật; sử dụng đất đai và tài nguyên; phát triển nguồn nhân lực.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh căn cứ thẩm quyền và sự cần thiết của từng nội dung các quy hoạch để xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu tư vấn nước ngoài nhưng phải tuân thủ chế độ bảo mật theo quy định. Tỉnh sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5), Th (30).

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng