BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2206/LĐTBXH
V/v xếp lương đối với viên chức quản lý DN

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Trả lời công văn số 2864/CV-TCCB ngày 03/7/2003 của Bộ Công nghiệp về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao -động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận để Bộ Công nghiệp quyết định xếp lương quy định tại bảng lương viên chức quản lý Tổng Công ty thành lập theo Quyết định 90/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 110/1997/NĐ-CP ngày 18/11/1997 của Chính phủ về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 đối với các viên chức có tên dưới đây:

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Bậc lương

Mức lương

1

Bùi Trọng Thắng

Phó TGD. TCTy Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

1/2

5.72

2

Lê Tế Lữ

Phó TGD. TCTy Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

1/2

5.72

3

Hà Quang Hồng

Phó TGD. TCTy Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

1/2

6.03

2. Đề nghị Bộ Công nghiệp quyết định xếp lương đối với các viên chức ở điểm 1 nêu trên và gửi văn bản về Bộ Lao -động - Thương binh và Xã hội để theo dõi./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO -ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng