BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2206/TCHQ-GSQL
V/v đăng kiểm xe ôtô chữa cháy

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 798/HQHCM-NV ngày 26/03/2010 của Cục Hảiquan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, căn cứ vào công văn số 492/ĐKVN ngày 19/04/2010 của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Việc kiểm tra xe cơ giới nhập khẩu của Cục Đăng kiểm ViệtNam được thực hiện theo Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật vàbảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu vào Việt Nam ban hành theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Căn cứđiểm b, khoản 2, điều 1 của Quy định này thì 02 chiếc xe ôtô chữa cháy đã quasử dụng chất lượng còn 85% do Hiệp hội thương mại Đài Loan viện trợ để giao choPhòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Công an tỉnh Bình Dương thuộc"Xe cơ giới nhập khẩu sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốcphòng, Bộ Công an" nên không thuộc đối tượng và phạm vi áp dụng của Quyếtđịnh này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường