BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2206/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn thuế XNK

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần XNK Thiết bị Viễn thông Ngôi sao sáng
(d2-13,14 my toan 3, tân phong, quận 7, tp. hồ chí minh)

Trả lời công văn số 007/2006 ngày 21/03/2006 của Công ty cổ phần XNK thiết bị viễn thông Ngôi Sao Sáng về việc xin ân hạn nộp thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế XNK số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Điều 14, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, thì:

Trường hợp Công ty cổ phần XNK thiết bị viễn thông Ngôi Sao Sáng – là doanh nghiệp được thành lập chưa đủ thời gian ba trăm sáu lăm ngày (thời gian hoạt động xuất, nhập khẩu chưa đến ba trăm sáu lăm ngày) nếu thực hiện nhập khẩu hàng hóa phải áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại điểm 2.3, mục III, phần C, Thông tư số 113/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về kiến nghị của Công ty xin được ân hạn nộp thuế nhập khẩu trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, Tổng cục Hải quan ghi nhận, báo cáo Bộ Tài chính, để xem xét trả lời Công ty trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phần XNK thiết bị viễn thông Ngôi Sao Sáng biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An