BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
Số: 2206/TCT-CS
V/v: Chứng từ thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012


Kính gửi:


- Cục thuế thành phố Hà Nội.
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.
Trả lời công văn số 5420/CT-HTr ngày 04/04/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội và công văn số 2580/CT-THNVDT ngày 15/5/2012 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn về chứng từ thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
Tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đã hướng dẫn về chứng từ thanh toán qua ngân hàng và các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cục thuế yêu cầu doanh nghiệp làm rõ phương thức thanh toán giữa doanh nghiệp và chi nhánh như thế nào (phương thức thanh toán bù trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ; phương thức bù trừ công nợ hay hình thức thanh toán nào? …) và đề xuất của Cục thuế đối với từng trường hợp cụ thể có vướng mắc.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân