BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2206 TCT/NV6
V/v giá tính thuế xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH T&T

Trả lời công văn số 205/TT-2003 ngày 4/6/2003 của Công ty TNHH T&T kiến nghị về giá tính thuế xe hai bánh gắn máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.a, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính quy định đối tượng tạm thời chưa áp dụng:

“Các cơ sở sản xuất lắp ráp xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trong nước bán sản phẩm của mình theo giá thống nhất trong cả nước hoặc từng khu vực, từng địa phương thì thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo giá do cơ sở sản xuất, lắp ráp công bố tại từng thời điểm.

Giá bán thống nhất do cơ sở sản xuất qui định phải công bố công khai và gửi cho cơ quan thuế trực tiếp biết”.

Theo qui định trên, trường hợp Công ty lắp ráp xe hai bánh gắn máy trong nước thực hiện bán sản phẩm của minh theo giá thống nhất trong cả nước hoặc từng khu vực, từng địa phương, giá bán này đã được Cục thuế Thành phố Hà Nội kiểm tra; Công ty đã công bố công khai và gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý Công ty và cơ quan thuế ở địa phương có cơ sở đại lý bán xe máy của Công ty biết thì áp dụng theo giá đã công bố.

Tổng cục Thuế trả lời đề Công ty biết và thực biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương