BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2206/TCT-TS
V/v kê khai thu nộp thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2006

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3715/CT-THDT ngày 10/4/2006 của Cục Thuếthành phố Hà Nội về việc kê khai và ra thông báo thu thuế nhà đất đối với hộnộp thuế là dân cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay Tổng cục Thuế đang nghiên cứu xây dựng Thông tưthay thế Thông tư số 83 TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 94-CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh thuế nhà, đất xây dựng để phù hợp với các quy định tại Luật Đất đainăm 2003 và thực tế phát sinh.

Do đó, Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến đề xuất của Cục Thuếthành phố Hà Nội và sẽ xem xét, tiếp thu trong quá trình xây dựng Thông tư mới.Trong khi chưa có hướng dẫn mới đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiệnviệc quản lý (kê khai và thông báo) thu thuế nhà đất theo đúng quy định tạiThông tư số 83 TC/TCT nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết vàthực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên,
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Đã ký
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương