THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Tuyến đường số 3 thuộc dự án thành phần QG-HN02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Bộ Xây dựng;
- Đại học quốc gia Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 2531/BXD-KHTC ngày 28 tháng 11 năm 2013) về việc cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Tuyến đường số 3 thuộc dự án thành phần QG-HN02, Đại học quốc gia tại Hà Nội tại Hòa Lạc; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
- Đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Tuyến đường số 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung (QG-HN02) của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
- Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, chịu trách nhiệm chỉ định nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định và chỉ đạo thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Ban QLDA ĐTXD Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc - Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải