BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2207 TCT/NV6
V/v miễn truy thu thuế nhập khẩu đối với mặt hàng hương liệu dùng trong thực phẩm

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Thăng Long - Bộ Quốc phòng;
- Công ty Bánh kẹo Hải Châu;
- Công ty XNK Khoáng sản.

Tổng cục Thuế nhận được công văn kiến nghị ngày 23/5/2003 của các Công ty Thăng Long - Bộ Quốc phòng, Công ty Bánh kẹo Hải Châu, Công ty XNK Khoáng sản về việc không truy thu thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thương hiệu dùng trong thực phẩm.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 6083 TC/TCT ngày 19/6/2002 đề nghị Tổng Cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các địa phương phân loại các trường hợp phải truy thu hiện đang còn nợ thuế tại địa phương, Cụ thể:

1. Những trường hợp doanh nghiệp nợ thuế truy thu không phải do nguyên nhân khách quan thì phải thực hiện thu đủ thuế truy thu.

2. Những trường hợp doanh nghiệp nợ thuế do nguyên nhân khách quan thì doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Hải quan địa phương để được kiểm tra, phân loại nguyên nhân truy thu thuế và xác nhận, Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị xoá nợ thuế truy thu trong đó giải trình rõ mặt hàng, số nợ thuế truy thu, nguyên nhân của việc truy thu;

- Quyết định truy thu của Hải quan ghi rõ số tiền thuế truy thu thuộc Tờ khai nào, cho mặt hàng nào (bản photocopy có đóng dấu của doanh nghiệp);

- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu ghi rõ họ tên đơn vị nhập khẩu, tên hàng hoá nhập khẩu có kèm theo kết quả kiểm hoá và tính thuế của Hải quan;

- Bản mô tả đặc điểm, cấu tạo, tính chất của mặt hàng và kết quả giám định làm căn để cơ quan Hải quan tính thuế (nếu có);

- Xác nhận của cơ quan Hải quan nơi thu thuế về số nợ thuế truy thu của đơn vị.

Trên cơ sở kiến nghị của cơ quan Hải quan địa phương, Tổng Cục Hải quan sẽ kiểm tra, đối chiếu lại để gửi lên Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế). Sau đó, Tổng cục Thuế sẽ kiểm tra lại số liệu và báo cáo Bộ Tài chính hướng xử lý đối với từng trường hợp cụ thể theo đúng trình tự qui định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Đề nghị các c Công ty Thăng Long - Bộ Quốc phòng, Công ty Bánh kẹo Hải Châu, Công ty XNK Khoáng sản thực hiện theo đúng trình tự đã hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để c Công ty Thăng Long - Bộ Quốc phòng, Công ty Bánh kẹo Hải Châu, Công ty XNK Khoáng sản được biết và thực biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An