BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2207/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 299/CT-TTHT ngày 08/02/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 15, mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:“Duy tu, sữa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hoá, nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Theo quy định trên thì Doanh nghiệp thi công xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình thì hoạt động xây nhà này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp Doanh nghiệp thi công xây dựng nhà ở không đáp ứng quy định trên thì hoạt động xây dựng nhà thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10% theo quy định tại điểm 3.14, mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Ngân sách nhà nước;
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương