THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
Số: 2207/TTg-ĐP
V/v: Tổng kết Nghị quyết 53 NQ/TW của Bộ Chính trị
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:
- Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh,
Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai,
Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An;
- Ban cán sự Đảng các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi
trường, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo,
Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hôi, Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Khoa học và Công nghệ;
- Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

Căn cứ Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2011 tại văn bản số 06-Ctr/TW ngày 15 tháng 3 năm 2011 và đề nghị của Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 68-CV/BCSĐ-CLPT ngày 16 tháng 11 năm 2011 về việc tổng kết Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị về phát triển triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Để đảm bảo nội dung tổng kết thể hiện được đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 53-NQ/TW yêu cầu các Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố, Ban cán sự Đảng các Bộ thực hiện tổng kết tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 53-NQ/TW với các nội dung theo yêu cầu sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
- Đánh giá khách quan, đầy đủ tình hình học tập, quán triệt Nghị quyết và những chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
- Những kết quả đã đạt được, những hạn chế, vướng mắc; nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về việc thực hiện Nghị quyết.
- Đề xuất một số chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 53 của Bộ Chính trị đến năm 2015 và 2020.
- Thực hiện tổng kết Nghị quyết phải bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định, hiệu quả và tiết kiệm.
- Mốc tổng kết: Từ khi ban hành Nghị quyết đến hết năm 2010 (2005-2010).
2. Nội dung tổng kết:

>> Xem thêm:  Ngân hàng có quyền thu hồi đất khi nợ ngân hàng ? Thu hồi đất khi nào sẽ đúng pháp luật ?

- Tình hình học tập, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 53-NQ/TW (làm rõ những cách làm hay, sáng tạo trong học tập, quán triệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết);
- Tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW (kiểm điểm rõ thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; làm rõ những chuyển biến, tiến bộ mới của địa phương trong vùng và của toàn vùng so với trước khi có Nghị quyết; nhấn mạnh rõ mối liên kết vùng, vai trò, vị trí và sự đóng góp của các địa phương đối với vùng và cả nước.
Trong đánh giá, cần lấy các nội dung của Nghị quyết 53 làm căn cứ chính để kiểm điểm, đánh giá, đồng thời gắn với việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết khác của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và của Chính phủ có liên quan trên địa bàn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đề xuất, kiến nghị các phương hướng và giải pháp lớn nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
3. Các Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố, Ban cán sự Đảng các Bộ, cơ quan nêu trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 28 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị của cơ quan, đơn vị mình; gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 12 năm 2011 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Văn phòng TW Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN; BCS;
Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, KTN, KGVX,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐP (5). 56
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và trách nhiệm của doanh nghiệp ? Chính sách bồi thường