THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2207/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục Dự án HTKT Xây dựng năng lực kiểm toán nội bộ cho Thanh tra Bộ Tài chính.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 7784/BKH-KTĐN ngày 01 tháng 11 năm 2010), về việc phê duyệtdanh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật do WB tài trợ cho Bộ Tài chính, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợkỹ thuật "Xây dựng năng lực kiểm toán nội bộ cho Thanh tra Bộ Tàichính" với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 150.000 USD do QuỹPhát triển Thể chế (IDF) của Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ trong tài khóa2011-2013.

2. Trên cơ sở ý kiến góp ý của cáccơ quan liên quan, Bộ Tài chính tiến hành các thủ tục chuẩn bị, thẩm định vàphê duyệt Dự án theo quy định hiện hành.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làmthủ tục với WB để tiếp nhận khoản viện trợ trên cho Dự án./.

Văn phòng Chính phủ thông báo để QuýBộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3), 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm