BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2208/LĐTBXH-TL
V/v: vận dụng xếp lương đối với kỹ sư tính toán, quản lý và vận hành hệ thống thiết bị SCADA

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 2398/CV-EVN-LĐTL ngày 16/5/2006 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 31/7/2003, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 2548/LĐTBXH-TL thỏa thuận vận dụng xếp khung lương từ bậc 4 đến bậc 8, ngạch kỹ sư của bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ ở các doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ đối với kỹ sư tính toán, kỹ sư quản lý và vận hành hệ thống thiết bị SCADA thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Vì vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đồng ý để Tổng công ty Điện lực Việt Nam tiếp tục được vận dụng khung lương từ bậc 4 đến bậc 8, ngạch kỹ sư của bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ kể từ ngày 01/10/2004 để xếp lương cho các đối tượng nêu trên./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL (3).

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng