BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2208/QLCL-TTPC
V/v hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Phúc đáp văn bản số 1363/PC ngày05/11/2013 của Quý Vụ về việc tổng hợp công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệptheo Nghị định 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sảnvà Thủy sản báo cáo theo nội dung hướng dẫn như sau (từ ngày 30/10/2012 đếnngày 30/10/2013):

I. Kết quả đạt được.

1. Việc xây dựng các văn bản, kếhoạch triển khai kế hoạch công tác hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp

Trong thời gian qua, Cục chưa banhành văn bản, kế hoạch riêng về triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanhnghiệp; việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được Cục thực hiện lồng ghép trongcác chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm do Cục thựchiện.

2. Tổ chức triển khai hỗ trợpháp lý cho doanh nghiệp

a) Xây dựng và khai thác các cơ sởdữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.

- Cục và các đơn vị thuộc Cục đềuđã xây dựng trang web riêng, trong đó có mục hệ thống văn bản quy phạm phápluật; các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến lĩnh vực do Cụcphụ trách, các văn bản có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp đều được Cục và các đơn vị thuộc Cục đăng tải kịp thời phục vụviệc tra cứu, thực hiện pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người laođộng và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc;

- Các văn bản được đăng tải trêntrang web của Cục và của các đơn vị thuộc Cục, các tổ chức, cá nhân, doanhnghiệp thực hiện việc tra cứu, tải về để biết và tổ chức thực hiện hoàn toànmiễn phí.

b) Xây dựng tài liệu giới thiệu,phổ biến các văn bản QPPL.

- Các văn bản QPPL trong lĩnh vựcquản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản được ban hành, Cục đều tổ chức phổbiến, tuyên truyền kịp thời đến các địa phương, các tổ chức cá nhân có hoạtđộng sản xuất, kinh doanh thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, các lớptập huấn;

- Xây dựng 03 tập sách hệ thống cácvăn bản QPPL trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản để cấpphát và phổ biến đến các địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Phối hợp Hội Nông dân Việt Nam,Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATTP cho các hộiviên. Cung cấp các tài liệu truyền thông: bài trình bày, tờ rơi, vận động kýcam kết ba không trong giết mổ gia súc, gia cầm, sản xuất kinh doanh thực phẩman toàn;

- Xây dựng tài liệu phổ biếnVietGAP (rau, quả; chăn nuôi heo, gà) theo chương trình dự án CIDA; xây dựnggiáo trình đào tạo HACCP về nông sản;

- Xây dựng bộ bài giảng nhận thứcvà đánh giá nội bộ ISO 22000 trong đó lồng ghép các quy định về điều kiện đảmbảo ATTP thủy sản theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02-01: 2009/BNNPTNT , QCVN02-02:2009/BNNPTNT, QCVN 02-03:2009/BNNPTNT.

c) Bồi dưỡng kiến thức pháp luậtdoanh nghiệp.

- Tổ chức khóa tập huấn quản lýATTP dựa trên nguy cơ (1 lớp, 26 học viên);

- Tham gia tổ chức và thực hiện 3khóa tập huấn triển khai chương trình giám sát thí điểm tại Tp.HCM (tháng3.2013) và tại Tp.HCM, Cần Thơ (tháng 5.2013) thuộc Dự án SCIESAF - JICA, có 81lượt người tham dự.

d) Giải đáp pháp luật cho doanhnghiệp.

- Việc giải đáp pháp luật cho doanhnghiệp trong thời gian qua liên quan đến các vấn đề như: kiểm tra, chứng nhậnan toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh và lô hàng thủy sản xuất khẩu,những vướng mắc về nghiệp vụ, hồ sơ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nônglâm thủy sản; nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâmthủy sản; về trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động kiểm nghiệm an toàn thựcphẩm.

- Tất cả những thắc mắc, câu hỏicủa các tổ chức, cá nhân nêu trên đều được Cục trả lời, giải đáp kịp thời, đầyđủ bằng các hình thức trực tiếp qua điện thoại; qua thư điện tử (hộp thư củaCục và của các đơn vị thuộc Cục; trả lời, giải đáp bằng văn bản (đăng tải trêntrang web của Cục, năm 2012 và 10 tháng đầu năm 2013 Cục đã trả lời, giải đáphơn 800 câu hỏi của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các vấnđề nêu trên);

e) Tiếp nhận kiến nghị của doanhnghiệp và hoàn thiện pháp luật

- Cục đã ban hành Quyết định 224/QĐ-QLCL ngày 18/7/2011 về việc quy định tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiếnnghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và các vấn đề chất lượng,an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Tất cả những phản ánh, kiến nghịcủa các tổ chức, cá nhân nêu trên được Cục tiếp thu để tham mưu hoàn thiện vănbản QPPL, đơn cử như:

Trình Bộ trưởng ban hành Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư số 35/2012/TT-BNNPTNT và Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT để hoàn thiện hệ thống biểu mẫu về kiểm tra, đánh giá, phânloại cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp;

Trình Bộ trưởng ban hành Thông tưsố 48/2013/TT-BNNPTNT về việc thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT .

3. Xây dựng và tổ chức thực hiệnchương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Việc hỗ trợ pháp lý cho doanhnghiệp được Cục thực hiện lồng ghép với các nội dung về đào tạo, phổ biến phápluật cho doanh nghiệp.

II. Vướng mắc, khó khăn

1. Về tổ chức - cán bộ.

Không có cán bộ chuyên trách về hỗtrợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2. Về kinh phí.

Kinh phí phục vụ công tác tuyêntruyền, phổ biến pháp luật nói chung, việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợcho doanh nghiệp nói riêng còn nhiều hạn chế.

III. Kiến nghị, đề xuất

1. Tổ chức các khóa đào tạo vềnghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức trong việc thựchiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

2. Cần có kế hoạch và có văn bảnhướng dẫn cụ thể hơn đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để các cơquan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c)
- Lưu VT, TTPC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh